x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w województwie mazowieckim.

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z budową linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja stanowi też techniczne przygotowanie stacji 400/220/110 kV Miłosna do realizacji innej inwestycji zaliczanej do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wskazanej w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 191) pod pozycją 24 tj. „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”.

Linia elektroenergetyczna nie może funkcjonować bez przyłączenia jej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem stacji elektroenergetycznej, zatem rozbudowa stacji elektroenergetycznej Miłosna stanowi nieodłączną część składową przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Inwestycja celu publicznego

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Inwestycja będzie służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie.